Faaliyet Alanları

Aile Hukuku
Sürekli olarak değişen bankacılık mevzuatını takip ederek kredi, leasing, ipotek sözleşmeleri ve bankalarla yapılacak bütün işlemler ve müzakerelerde müvekkillerimize hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekteyiz.
Detaylar
Bankacılık ve Finans Hukuku
Sürekli olarak değişen bankacılık mevzuatını takip ederek kredi, leasing, ipotek sözleşmeleri ve bankalarla yapılacak bütün işlemler ve müzakerelerde müvekkillerimize hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekteyiz. Bu bağlamda mal ve proje finansmanı, varlık finansmanı, şirket finansmanı, finansal yeniden yapılandırma ve kiralama sözleşmeleri alanlarında çalışmalar yürütmekteyiz.
Detaylar
Bilişim Hukuku
İnternet içerik ve yer sağlayıcılarına hukuki danışmanlık hizmeti vermekte ve internet yolu ile oluşan ihlaller konusunda avukatlık hizmeti sunmaktayız. Telekomünikasyon ve bilgi teknolojileri alanında lisans, yetki ve izinler konusunda müvekkillerimize yardımcı olmaktayız.
Detaylar
Blokzinciri ve Kripto Para Hukuku
Avukatlık büromuzun dijitalleşme, blokzinciri transfer işlemleri ve akıllı sözleşmeler konularındaki deneyimleri ile müvekkillerimizi buluşturmaktayız
Detaylar
Ceza Hukuku
Adil yargılamanın tesisi amacı ile müvekkillerimizin cezai yaptırım tehdidi altında bulunma anından başlayarak, soruşturma, kovuşturma, kanun yolları ve infaz süreçlerinde danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekteyiz
Detaylar
Gayrimenkul Hukuku
Genelde Medeni Kanun olmak üzere diğer özel kanunlarda gayrimenkullere ilişkin Tapu Tespit ve İptali, Müdahalenin Meni, Muvazaalı Devirlerin İptali ve diğer ilişkili alanlardan doğan hukuki uyuşmazlıklarda hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekteyiz.
Detaylar
Uluslararası Ticaret ve Gümrük Hukuku
Türkiye’de bulunan 26 adet gümrük kapısı üzerinden gerçekleştirilen uluslararası ticari ilişkilerin sürdürülmesi sırasında gümrük mevzuatından doğan ihtilaflarda, özellikle gümrük idarelerinin ek tahakkuk, idari para cezası ve mülkiyetin kamuya geçirilmesi(müsadere), mahrece iade, el konulan malların imha ve tasfiyesi süreçlerinde hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktayız.
Detaylar
İcra ve İflas Hukuku
İcra daireleri nezdinde para ile ölçülebilen alacaklara ilişkin sulh yoluyla borç tasfiyesi görüşmelerinin yürütülmesi, takiplerin açılması ve sürdürülmesi konusunda müvekkillerimize güvenilir ve hızlı bir şekilde tahsilat yapma olanağı sağlamaktayız.
Detaylar
İdare ve Vergi Hukuku
Kamu idarelerinin işlemlerinden doğan sonuçlarla ilgili uyuşmazlıklarda müvekkillerimize hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekteyiz.
Detaylar
İnşaat ve Altyapı Hukuku
Başta kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin müzakere edilmesi, hazırlanması ve takibi olmakla birlikte kamu idareleri ile ihale suretiyle yapılan mal, hizmet ve inşaat sözleşmelerinin başlangıcından, ifası tamamlanıncaya kadar olan süreçlerinin tamamını kapsayan hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri vermekteyiz.
Detaylar
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
İş Hukuku’ndan doğan sözleşmelerin tanzimi, takibi, feshi ve buna bağlı alacak ve tazminat davalarının takibinin yanında Sosyal Güvenlik Hukuku bakımından yurt içi ve yurtdışındaki çalışmalardan doğan hizmetlerin tespiti, hizmet borçlanması, hizmet ihya işlemlerinin yapılması, mükerrer hizmet bildirimlerinin iptali gibi alanlarda yoğun bir şekilde, yıllar içindeki tecrübemizle, çalışmalar sürdürmekteyiz.
Detaylar
Kat Mülkiyeti Hukuku
Toplu yaşamın kurallarının belirlendiği Kat Mülkiyeti Hukuku’yla ilişkili ve bundan doğan ferdi ve toplu yapılara(sitelere) dair yönetim planlarının oluşturulması, tescili, değiştirilmesi ve iptali, maliklerin birbiriyle ve oluşan yönetimlerle olan hukuki ilişkilerinin tanzimi, ferdi ve toplu yapılara ilişkin yönetimlerin, genel kurulların almış olduğu kararların uygulanmasını sağlama ve bu kararların iptali konularında müvekkillerimize hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekteyiz.
Detaylar
Miras Hukuku
Miras hukuku kapsamında Uçar Hukuk & Danışmanlık Bürosu olarak vasiyetname düzenlenmesi, miras sözleşmesi düzenlenmesi, terekenin paylaştırılması ve benzeri alanlarda hizmet vermekteyiz.
Detaylar
Şirketler Hukuku
Şirketlerin tescili ile kurulması, hisse devir sözleşmeleri, şube açılması-kapatılması ve bunların tescili, şirket ve kurumların yeniden yapılandırılması ve tür değişikliği konularında hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekteyiz.
Detaylar
Sözleşmeler Hukuku
Sözleşmelerin hazırlanması, takibi ve sona ermesi aşamalarında gerçek ve tüzel kişi müvekkillerimize hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri vermeye devam etmekteyiz. Yerli ve yabancı ortaklı şirketlerin birleşme ve devralma işlemleri ve ortak teşebbüslere dair sözleşmelerin hazırlanması, takibi ve tasfiyesi konusunda da uzun yıllardır faaliyetlerimiz devam etmektedir.
Detaylar
Spor Hukuku
Avukatlık büromuzca sporcu ile spor kulüpleri arasında meydana gelen alacak-borç ilişkileri, sözleşme tanzimi gibi konularda avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti verilmektedir. Buna ek olarak sporcu ve spor kulüpleri ile TBF gibi ulusal ve FIFA gibi uluslararası spor federasyonları ve kuruluşları arasındaki, talimatlar, cezai işlemler, vergilendirme ve benzeri hususlarda hukuki danışmanlık hizmeti vermekteyiz.
Detaylar
Tüketici Hukuku
Tüketici durumunda bulunan müvekkillerimizin bankalarla ve diğer başkaca özel kişi ve şirketlerle olan hukuki ihtilaflarında tüketici hakem heyetleri ve tüketici mahkemeleri nezdinde hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekteyiz.
Detaylar
Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku
Avukatlık Büromuzda yabancıların oturma izni alma, çalışma izni alma, yabancıların mülk edinmesi evlenmeleri, boşanmaları ve uluslararası koruma başvuruları alanlarında, sınır dışı kararlarına ve ikamet izni başvurularına ret kararlarına karşı hukuki süreçler veya başkaca mülteci ve sığınmacı başvurularına dair ret kararlarına karşı hukuki süreçlerde ve vatandaşlığın doğumla, sonradan, yatırımla veya evlenme yoluyla kazanılması, vatandaşlığın kaybedilmesi ve yabancıların bir ülkedeki hukuki durumu gibi konularda Vatandaşlık ve Yabancılar Hukukunun çeşitli alanlarında hukuki danışmanlık hizmeti vermekteyiz.
Detaylar